Integritetspolicy

Grundläggande information om dataskydd

Head:

 • KARLA NATALIA CORTÉS OVALLE

syfte:

 • Online produktförvärv
 • Bloggkommentarhantering
 • Webbenvändarhantering
 • Kommersiell kommunikation relaterad till våra tjänster

Legitimación:

 • Uttrycka samtycke och berättigat intresse

Mottagare:

 • Ingen data överförs till tredje part, förutom juridisk skyldighet

Rättigheter:

 • Få tillgång till, korrigera och radera data, samt andra rättigheter, som förklaras i tilläggsinformationen.

På THE CRAZY FIFTIES arbetar vi för att erbjuda dig den bästa möjliga upplevelsen genom våra produkter och tjänster. I vissa fall är det nödvändigt att samla in information för att uppnå detta. Vi bryr oss om din integritet och anser att vi bör vara transparenta om det.

Därför, och i enlighet med bestämmelserna i EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 (nedan kallat "GDPR") om skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och den fria cirkulationen av dessa data, och LAG 34/2002, av den 11 juli, om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel (hädanefter "LSSI"), informerar THE CRAZY FIFTIES användaren som, som personuppgiftsansvarig, kommer att införliva personuppgifterna tillhandahålls av användare till en automatiserad fil.

Vårt engagemang börjar med att förklara följande för dig:

 • Din data samlas in så att användarupplevelsen förbättras, med hänsyn till dina intressen och behov.
 • Vi är transparenta med de uppgifter vi samlar in om dig och varför vi gör det.
 • Vår avsikt är att erbjuda dig den bästa möjliga upplevelsen. När vi ska använda dina personuppgifter kommer vi därför alltid att göra det i enlighet med bestämmelserna och vid behov kommer vi att begära ditt samtycke.
 • Vi förstår att dina uppgifter tillhör dig. Därför, om du bestämmer dig för att inte tillåta oss att behandla dem, kan du be oss att sluta behandla dem.
 • Vår prioritet är att garantera din säkerhet och behandla dina uppgifter i enlighet med europeiska regler.

Om du vill ha mer information om behandlingen av dina uppgifter, se de olika avsnitten i integritetspolicyn nedan:

Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

Identitet: THE CRAZY FIFTIES Registrerat kontor: Partida Solaes 480, 13 CIF-nr: Y4725143Z
E-post: info@thecrazyfifties.es

THE CRAZY FIFTIES har utsett ett dataskyddsombud eller en intern kontaktperson inom sin organisation. Om du vill ställa en fråga angående behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta honom via e-post på info@thecrazyfifties.es

Vilka personuppgifter samlar vi in?

De personuppgifter som användaren kan lämna:

 • Namn och efternamn
 • Telefonnummer
 • Adress och CP E-post.
 • Plats.
 • betalningsinformation
 • IP-adress, datum och tid då du fick tillgång till våra tjänster, webbläsare du använder och data om enhetens operativsystem.

I vissa fall är det obligatoriskt att fylla i registreringsformuläret för att få tillgång till och njuta av vissa tjänster som erbjuds på webbplatsen; På samma sätt innebär att inte tillhandahålla de begärda personuppgifterna eller inte acceptera denna dataskyddspolicy omöjligheten att prenumerera, registrera eller delta i någon av kampanjerna där personuppgifter begärs.

Varför och i vilket syfte behandlar vi dina uppgifter?

På THE CRAZY FIFTIES behandlar vi informationen som tillhandahålls oss av intresserade parter för följande ändamål:

Hantera sändningen av den information som efterfrågas från oss, såväl som alla andra frågor du kan ha och som inte är föremål för villkoren för webbplatsen eller kontraktet för tjänsten.
Hantering av köp gjorda av användare på webbplatsen.

Hantera publiceringen av kommentarer av användare på bloggen.
Utveckla kommersiella åtgärder och utföra underhåll och förvaltning av relationen med användaren, samt förvaltningen av de tjänster som erbjuds via webbplatsen och informationsuppgifter.
Utveckla och främja aktiviteter som kan organiseras.

I vissa fall kommer det att vara nödvändigt att lämna information till myndigheter eller tredje företag av revisionsskäl, samt hantera personuppgifter från fakturor, kontrakt och dokument för att svara på krav från kunder eller offentliga förvaltningar.

Vi informerar dig om att de personuppgifter som erhålls som ett resultat av din registrering som användare kommer att utgöra en del av Registry of Processing Activities and Operations (RAT) där THE CRAZY FIFTIES är ägare, vilket kommer att uppdateras regelbundet i enlighet med bestämmelserna i RGPD.

Vad är legitimiteten för behandlingen av dina uppgifter?

Behandlingen av dina uppgifter kan baseras på följande rättsliga grunder:

 • Samtycke från intresserade parter till avtalstjänster genom kontaktformulär, förfrågningar om information eller registrering i e-nyhetsbrev (prenumeration på vår blogg)
 • Berättigat intresse av behandlingen av våra kunders uppgifter i direktmarknadsföringsåtgärder och uttryckligt samtycke från den intresserade personen för allt som rör automatiska bedömningar och profilering.
 • Efterlevnad av juridiska skyldigheter för att förhindra bedrägerier, kommunikation med offentliga myndigheter och anspråk från tredje part.
Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Behandlingen av uppgifter för de beskrivna ändamålen kommer att fortsätta under den tid som är strikt nödvändig för att uppfylla syftet med insamlingen (till exempel under varaktigheten av det kommersiella förhållandet), samt för att uppfylla de rättsliga skyldigheterna som uppstår vid behandlingen av uppgifterna . uppgifterna.

Till vilka mottagare kommuniceras dina uppgifter?

I vissa fall, endast när det är nödvändigt, kommer THE CRAZY FIFTIES att tillhandahålla användardata till tredje part. Data kommer dock aldrig att säljas till tredje part. Externa tjänsteleverantörer (till exempel betalningsleverantörer eller leveransföretag) som THE CRAZY FIFTIES arbetar med kan använda uppgifterna för att tillhandahålla motsvarande tjänster, men de kommer inte att använda sådan information för sina egna syften eller för överföring till tredje part.

THE CRAZY FIFTIES strävar efter att säkerställa säkerheten för personuppgifter när de skickas utanför företaget och säkerställer att tredje parts tjänsteleverantörer respekterar konfidentialitet och har lämpliga åtgärder på plats för att skydda personuppgifter. Dessa tredje parter har skyldighet att se till att informationen behandlas i enlighet med dataskyddsbestämmelserna.

I vissa fall kan lagen kräva att personuppgifter lämnas ut till offentliga organ eller andra parter, endast vad som är strikt nödvändigt för att uppfylla sådana rättsliga skyldigheter.

Var lagras din data?

Data lagras i allmänhet inom EU. De uppgifter som skickas till tredje part som inte tillhör EU kommer vi att se till att de erbjuder en tillräcklig skyddsnivå eftersom de har bindande företagsregler (BCR).

Vilka rättigheter har du och hur kan du utöva dem?

Du kan rikta din kommunikation och utöva dina rättigheter genom att skicka in en begäran till följande e-post: info@thecrazyfifties.es.

Enligt bestämmelserna i RGPD kan du begära:

 • Rätt till tillgång och rättelse (Art.15 och 16 RGPD och 13 och 13 och 14 LOPDGDD): Användaren har rätt att få information om THE CRAZY FIFTIES personuppgifter och för vilka ändamål de har använts. Och användaren har också rätt att när som helst begära rättelse av eventuella felaktiga eller ofullständiga personuppgifter.
 • Rätt till radering och att bli glömd (Art.17 RGPD och 15 LOPDGDD): Användaren har rätt att få radering av personuppgifter som rör honom eller henne när personuppgifterna inte längre är nödvändiga i förhållande till de ändamål för vilka den har samlats in eller behandlats på annat sätt. Om du vid något tillfälle har gett ditt samtycke till behandling av personuppgifter kommer det alltid att finnas möjlighet att återkalla nämnda samtycke för eventuell framtida behandling som beror på det.
 • Rätt att begränsa behandlingen: Användaren har rätt att begära begränsning av behandlingen av sina personuppgifter, i vilket fall THE CRAZY FIFTIES endast skulle behålla dem för att utöva eller försvara anspråk.
 • Rätt att göra invändningar (Art.21 och 22 RGPD och 18 LOPDGDD): Användaren har rätt att motsätta sig behandlingen av sina uppgifter enligt villkoren i artikel 21 och 22 i GDPR. THE CRAZY FIFTIES informerar användaren om att även om användaren invänder mot viss behandling, kan THE CRAZY FIFTIES fortsätta sådan behandling om den är baserad på annan legitim grund, till exempel för att tillhandahålla tjänster eller för att uppfylla rättsliga skyldigheter.
 • Rätt till portabilitet (Art.20 RGPD OCH 17 LOPDGDD): i vissa fall kan du begära en kopia av personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för överföring till en annan ansvarig.
 • Rätt att inte bli föremål för individualiserade beslut: du kan begära att beslut inte fattas som enbart baseras på automatiserad behandling, inklusive profilering, som ger rättsverkningar eller väsentligt påverkar den berörda personen.

I vissa fall kan begäran avvisas om du begär att uppgifter som är nödvändiga för att uppfylla rättsliga skyldigheter raderas.

På samma sätt, om du har några klagomål om behandlingen av dina uppgifter, kan du lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten.

Vem är ansvarig för riktigheten och sanningshalten i de uppgifter som tillhandahålls?

Användaren är ensam ansvarig för sanningshalten och riktigheten av de inkluderade uppgifterna, vilket fritar THE CRAZY FIFTIES från allt ansvar i detta avseende. Användare garanterar och ansvarar, i alla fall, för riktigheten, giltigheten och äktheten av de personuppgifter som tillhandahålls, och åtar sig att hålla dem uppdaterade. Användaren samtycker till att lämna fullständig och korrekt information i registrerings- eller prenumerationsformuläret. THE CRAZY FIFTIES förbehåller sig rätten att säga upp de avtalade tjänsterna som har ingåtts med användare, i händelse av att de tillhandahållna uppgifterna är falska, ofullständiga, felaktiga eller inte uppdaterade.

THE CRAZY FIFTIES ansvarar inte för sanningshalten i information som inte är egen skapad och för vilken en annan källa anges, och tar därför inte på sig något ansvar för hypotetiska skador som kan uppstå från användningen av nämnda information.

THE CRAZY FIFTIES förbehåller sig rätten att uppdatera, modifiera eller ta bort informationen på dess webbsidor och kan till och med begränsa eller inte tillåta åtkomst till nämnda information. THE CRAZY FIFTIES är befriad från ansvar för eventuell skada som användaren kan lida till följd av fel, defekter eller utelämnanden i informationen som tillhandahålls av THE CRAZY FIFTIES förutsatt att den kommer från andra källor än desamma.

Likaså intygar användaren att de är över 14 år och att de har den rättsliga kapacitet som krävs för att lämna samtycke angående behandlingen av deras personuppgifter.

Hur behandlar vi minderåriga personuppgifter?

Våra tjänster riktar sig i princip inte specifikt till minderåriga. I händelse av att någon av dem riktar sig till minderåriga under fjorton år, i enlighet med artikel 8 i RGPD och artikel 7 i LO3/2018, av den 5 december (LOPDGDD), kommer THE CRAZY FIFTIES kräva giltig, fritt, otvetydigt, specifikt och informerat samtycke från deras vårdnadshavare för att behandla minderårigas personuppgifter. I det här fallet kommer DNI eller annan form av identifiering av den person som ger samtycke att krävas.

När det gäller personer över fjorton år får uppgifterna behandlas med användarens samtycke, utom i de fall då lagen kräver hjälp av innehavare av föräldramyndighet eller förmynderskap.

Vilka säkerhetsåtgärder tillämpar vi för att skydda dina personuppgifter?

THE CRAZY FIFTIES har antagit de lagstadgade säkerhetsnivåerna för skydd av personuppgifter och strävar efter att installera andra ytterligare medel och tekniska åtgärder som står till dess förfogande för att förhindra förlust, missbruk, ändring, obehörig åtkomst och stöld av personuppgifter. till THE CRAZY FIFTIES.

THE CRAZY FIFTIES ansvarar inte för hypotetiska skador eller förluster som kan uppstå från störningar, utelämnanden, avbrott, datavirus, telefonavbrott eller avbrott i det här elektroniska systemets funktion, orsakade av orsaker utanför THE CRAZY FIFTIES kontroll; av förseningar eller blockeringar i användningen av detta elektroniska system orsakade av brister eller överbelastning av telefonlinjer eller överbelastning i databehandlingscentret, i internetsystemet eller i andra elektroniska system, samt skador som kan orsakas av tredje part. genom olaglig inblandning utanför THE CRAZY FIFTIES kontroll. Användaren måste dock vara medveten om att säkerhetsåtgärder på Internet inte är ointagliga.

Länkar till andra webbplatser

På webbplatsen www.thecrazyfifties.es kan det finnas länkar till andra webbsidor. Genom att klicka på en av dessa länkar och komma åt en extern webbplats kommer besöket att omfattas av integritetspolicyn för nämnda webbplats, och THE CRAZY FIFTIES är frikopplat från all typ av ansvar angående sin integritetspolicy.

Hur använder vi cookies?

Webbplatsen och RRSS för THE CRAZY FIFTIES använder cookies för att optimera och anpassa din navigering genom den. Cookies är fysiska informationsfiler som lagras på användarens egen terminal. Informationen som samlas in genom cookies tjänar till att underlätta användarens navigering genom portalen och optimera surfupplevelsen. Uppgifterna som samlas in via cookies kan delas med deras skapare, men i inget fall kommer informationen som erhålls av dem att kopplas till personuppgifter eller data som kan identifiera användaren.

Men om användaren inte vill att cookies ska installeras på sin hårddisk har de möjlighet att konfigurera webbläsaren på ett sådant sätt att installationen av dessa filer förhindras. För mer information se vår Cookiepolicy.

Kan integritetspolicyn ändras?

Denna integritetspolicy kan komma att ändras. Vi rekommenderar att du granskar integritetspolicyn med jämna mellanrum.